บ้านมณัพฤกษ์

โครงการ พมพ. บ้านมณีพฤกษ์

แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์

พมพ. มณีพฤกษ์

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง มณีพฤกษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีโครงการทดลอง ปลูกพืช และ ผลไม้เมืองหนาว สามารถแวะเที่ยวชมแปลงสาธิตในโครงการได้ นอกจากนั้นยังมีจุดแวะชมดอกเสี้ยวขาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด สัมผัสวิถีชีวิตรอบๆ โครงการ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขา เผ่าม้ง และ เผ่าลั๊วะ

ที่นี่ เป็นหมู่บ้านชาวเขา ที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเกษตร และเปิดให้การท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทในหมู่บ้านได้เพียงไม่กี่ปี เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืน และทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมนต์เสน่ของธรรมชาติเมืองหนาว พร้อมกับรสชาติกาแฟ เกอิชา ของขึ้นชื่อของหมู่บ้าน

สิ่งที่น่าสนใจ คือ “ดอกชมพูภูคา” เนื่องจากโครงการตั้งอยู่บนเทือกเขา ดอยภูคา จึงพบ ต้นชมพูภูคา อยู่หลายๆจุด แต่ต้นที่สมบูรณ์อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่ไกล สามารถเดินทางเข้าชมได้

บ้านมณีพฤกษ์

ดอกเสี้ยวดอกขาว

เสี้ยวดอกขาวคือดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน ดอกสีชมพูอ่อนหรือสีขาว มีกลิ่นหอม

ดอกชมพูภูคา

ชมพูภูคาเป็นต้นไม้พื้นเมืองของไทย กลีบเลี้ยงติดกันคล้ายรูประฆัง ดอกสีชมพูมีริ้วสีแดง

พญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง "ซากุระเมืองไทย" ดอกสีขาวชมพูแดง กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปกรวย

แปลงสาธิตพืชเมืองหนาว

โครงการทดลอง ปลูกพืชผัก และ ผลไม้เมืองหนาว พมพ. มณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

บ้านมณีพฤกษ์

กิจกรรมเรียนรู้ภายในโครงการฯ

ติดต่อสอบถาม

โทร. 081-6022731

  • เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และ เผ่าลัวะ
  • ศึกษาการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบีก้า ตั้งแต่การปลูกแบบออแกนนิคไม่ใช้สารเคมี
  • วิธีการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป นอกจากนี้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าของที่นี้ยังได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟอราบิก้าไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เมื่อปี 2555
  • ศึกษาธรรมชาติสายป่าก่อ ระยะทาง 900 เมตร
  • ศึกษาเรียนรู้โครงการทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว

Gallery

รูปภาพบรรยากาศและพื้นที่ท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พมพ.) มณีพฤกษ์ 

ดอกเสี้ยวดอกขาว

เสี้ยวดอกขาวคือดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน ลักษณะออกดอกเป็นสีชมพูอ่อนหรือสีขาวช่อสั้นตามกิ่ง จำนวนดอกน้อย มีกลิ่นหอม สามารถนำมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาดับพิษไข้ได้

ต้นชมพูภูคา

ชมพูภูคาเป็นต้นไม้พื้นเมืองของไทย และเป็นพันธุ์ไม้หายากซึ่งใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลก ช่อดอกตั้งตรงแยกแขนงออกตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงติดกันคล้ายรูประฆัง กลีบดอกสีชมพูมีริ้วสีแดง

ต้นพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง หรือที่เราเรียกกันว่า ซากุระเมืองไทย ดอกสีขาวชมพูหรือแดง ออกเป็นช่อกระจุกใกล้ปลายกิ่งก้าน ขอบริ้วประดับจักไม่เป็นระเบียบ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ

ที่เที่ยวในมณีพฤกษ์

เที่ยว แปลงสาธิตเกษตร มณีพฤกษ์

การเดินทาง ไปยังสำนักงาน พมพ. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 จากตัวเมืองน่าน ถึงแยกบ้านนาหนุน อำเภอเชียงกลาง กิโลเมตร ที่ 77 – 78 สามแยกเลี้ยวขวา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1291 ไป บ้านมณีพฤกษ์ เส้นทางเป็นทางลาดยาง ลาดชันคดเคี้ยวตามไหล่เขา ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง

Share
error: Content is protected !!