อ่างเก็บน้ำปอน ทุ่งช้าง

อ่างเก็บน้ำปอน

อ่างเก็บน้ำปอน

อ่างเก็บน้ำปอน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สถานที่ตั้ง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เที่ยวเมืองปอน

ปอน เป็นชุมชนที่อยู่ด้วยกัน 5 เผ่า คือ เผ่าเหาะ เผ่าขมุ เผ่าถิ่น เผ่าไทลื้อ เผ่าพื้นเมือง ตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำเลียง บ้านไร่ไทรงาม บ้านหล่ายทุ่ง บ้านหนองคำ บ้านใหม่ บ้านปอน บ้านป่าเปือย บ้านเฉลิมราช ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและเป็นภูเขา มีธรรมชาติที่สวยงาม

วัดดอนชัยปอน

วัดดอนชัย เป็นวัดราษฎร์พัทธสีมา มหานิกาย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2425 ชาวบ้านเรียกว่า วัดปอน ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2425 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2481 ตั้งอยู่ที่บ้านปอน หมู่ 6 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

บ้านป่าเปือย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สถานที่พักผ่อนคลายร้อนในเมืองปอน บ้านป่าเปือย เป็นชนเผ่าพื้นเมืองไทลื้อ ที่มาของชื่อว่า “บ้านป่าเปือย” เพราะมีต้นไม้ตะแบก หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ไม้เปือย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้นไม้ที่มีอยู่ในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ริมแม่น้ำน่าน มีบริการนั่งแพ ซุ้มนั่งเล่นและอาหารเครื่องดื่มบริการ

บ้านหลายทุ่ง

หมู่บ้านชาวไทลื้อที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าพื้นเมือง เทคนิคการทอจกไทลื้อลายมุกมัดหมี่ ที่นี่สามารถมาเรียนรู้และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอได้ ศูนย์ผ้าทอหลายทุ่งเป็นกลุ่มที่ร่วมมือกันของสตรีในหมู่บ้านเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

ชมวิวบนอ่างเก็บน้ำ ปอน

ที่เที่ยวใกล้ๆบ้านปอน

Share
error: Content is protected !!