Culture

บ้านมณีพฤกษ์ น่าน

มณีพฤกษ์

มณีพฤกษ์ หมู่บ้านชาวเขาเผาม้งและลั๊วะ ตั้งอยู่บนดอยภูคา อากาศค่อนข้างเย็น ช่วงฤดูหนาวจะมีน้ำค้างจับแข็งตัวที่เรียกกันว่าแม่คะนิ้งนั้นเอง …

มณีพฤกษ์ Read More »

บ้านน้ำสอด

บ้านน้ำสอด

เที่ยว บ้านน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง น่าน น้ำสอดเป็นชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติของที่นี่มานานหลายชั่วอายุคน …

บ้านน้ำสอด Read More »

error: Content is protected !!